regnskogen Kristen web-TV
1.5 og 2.0 gradersmålet dreier seg ikke om nordmenn vil klare å leve i et nærmere 2 grader varmere klima. Det vil ikke være noe problem. Saken dreier seg om vestlendinger og nordlendinger vil holde ut i et 5 grader kaldere klima i 1000 år.  Et sted mellom 1.5 og 2.o grader oppvarming vil vi nå et vippepunkt der amoc i stillehavet kollapser. dette har skjedd veldig mange ganger før i jordas historie.


parisavtalen og 1.5 graders målet

Parisavtalens langsiktige mål om å holde oppvarmingen «godt under» 2C og sikte på å begrense den til 1,5C er den globale målestokken for klimatiltak.Den ble utformet for å unngå de verste konsekvensene av global temperaturøkning og minimere risikoen – og kostnadene – ved å nå enda høyere oppvarmingsnivåer.Likevel er verden for øyeblikket på vei mot oppvarming som er det dobbelte av aspirasjonsgrensen på 1,5 C.Fortsatt avbøtende innsats i tråd med eksisterende klimapolitikk vil se en 66 % sjanse for at oppvarmingen når 3C dette århundret.I sin 2022-rapport undersøkte Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tusenvis av mulige klimafremtider – inkludert de som begrenser oppvarmingen til 1,5 C, både med og uten en midlertidig temperatur-"overshoot".Disse forskjellige modellerte banene gir innsikt i mulige fremtidige klimagassutslipp (GHG) og temperaturbaner, avhengig av de mange valgene det globale samfunnet tar.

Interaktiven på Carbonbriefs hjemmeside (bildet nedenfor) viser hva fremtidige utslippsnivåer kan bety for globale gjennomsnittstemperaturer, hvis – eller når – Parisavtalens 1,5 C-grense kan bli brutt, og i noen tilfeller hvor mye og hvor lenge.

Link til interaktiv graf


Ved å bruke rullegardinmenyen øverst i det interaktive, kan brukere velge mellom en rekke mulige fremtider for globale klimagassutslipp og temperaturendringen de driver.Nedtrekkslisten inkluderer 18 utslippsveier og rutekategorier brukt i den siste IPCC-rapporten.Brukere kan også velge en tidsperiode ut til 2050 eller 2100.

Hoveddiagrammet i det interaktive viser de projiserte endringene i globale temperaturer under den valgte rutekategorien (blå linje).Plymen indikerer rekkevidden av sentral oppvarmingsutfall for ulike utslippsveier i denne kategorien (blå skyggelegging).

Søylene nederst på hoveddiagrammet indikerer tidsperioden der det beste estimatet av global oppvarming under den høyeste (95 %), median (50 %) og laveste (5 %) banene i den kategorien overskrider terskelen på 1,5 C.Dette vises som en rød søyle for hver kategori, med mindre 1,5C ikke overskrides.

Merk at dette kun viser usikkerheten på tvers av de forskjellige banene i den kategorien, ikke usikkerheten i den fysiske responsen til klimasystemet.Hvis denne fysiske usikkerheten også ble vurdert, ville både høyere og lavere oppvarmingsresultater være mulig.Det sekundære diagrammet viser de globale klimagassutslippene under den valgte banen (blå linje) samt usikkerhetsområdet (blå skyggelegging).Utslippene er i gigatonn CO2-ekvivalenter, basert på gjennomsnittlig oppvarmingspotensial for gasser over 100 år (GWP100), hentet fra Working Group I (WG1) del av IPCCs sjette vurderingsrapport (AR6).

Ruten til høyre for hoveddiagrammet viser nøkkeltallene for ruten, inkludert nødvendig reduksjon i klimagasser innen 2030 sammenlignet med 2019, dens topp og slutten av århundrets oppvarming, sannsynligheten for at toppoppvarmingen holder seg under 1,5 C ogvarigheten av en eventuell temperaturoverskridelse.Både medianen og usikkerhetsområdet er gitt.​


veivalg for utslippsbaner

Veiene inkludert i det interaktive ble vurdert av IPCC AR6 Working Group III (WG3)-rapporten.De trekker på en database med mer enn 3000 forskjellige fremtider for globale utslipp.Disse ble utviklet av forskere over hele verden og sendt til databasen som svar på en åpen utlysning.De gjennomgikk deretter en utvelgelsesprosess utført av forfatterne av AR6-rapporten.Banene er primært generert av integrerte vurderingsmodeller (IAMs), som undersøker energiteknologier, energibruksvalg, arealbruksendringer og samfunnstrender som forårsaker – eller forhindrer – klimagassutslipp.Disse IAM-ene er forenklede representasjoner av komplekse fysiske og sosiale systemer, med fokus på hvordan økonomier, samfunn og miljø samhandler.I WG3-rapporten er scenarier grovt delt inn i åtte forskjellige "klimakategorier", merket C1 til og med C8, i henhold til deres oppvarming fra det 21. århundre (se tabellen nedenfor).

Disse oppgavene er et produkt av klimamodellemulatorer som MAGICC og FaIR, da IAM-ene ikke beregner temperaturer selv.Disse banene har alle sine egne funksjoner – for eksempel hvor sannsynlig det er at de holder temperaturen til 1,5 eller 2 grader, når klimagassutslippene sannsynligvis vil nå toppen og når de vil nå netto-null.For å oppfylle vilkårene i Paris-avtalen, bør veier oppnå tre hovedkriterier basert på ulike artikler i avtalen:Fortsette forsøk på å begrense oppvarmingen til 1,5 C (artikkel 2.1a).Begrense oppvarming til godt under 2C (artikkel 2.1a).Oppnå netto null klimagassutslipp i andre halvdel av det 21. århundre (artikkel 4.1).De mest ambisiøse banene er kategorisert som "C1".Disse banene har en sjanse på 50 % eller høyere for å begrense oppvarmingen til 1,5 C, med ingen eller begrenset overskridelse, pluss en sjanse på rundt 90 % for å begrense oppvarmingen til 2 C.Her betyr "begrenset overskridelse" å overskride 1,5 C med opptil 0,1 C i ikke mer enn flere tiår i det sentrale estimatet.C1-banene oppfyller Parisavtalens mål om å begrense temperaturøkning.Det er også en "C1a" underkategori innenfor C1 der utslipp av klimagasser også når netto-null på begynnelsen av 2070-tallet, og balanserer kilder og synker i andre halvdel av dette århundret.C1a-veiene viser hvordan Parisavtalens mål kan nås fullt ut når det gjelder både å begrense global oppvarming og nå netto null klimagassutslipp.I tillegg til å oppfylle kriteriene nevnt ovenfor, ser disse banene også at globale klimagassutslipp topper seg før 2025 og omtrent halveres innen 2030. Dette kan tydelig sees når du velger "C1a" i det interaktive.Det interaktive inkluderer også et underutvalg av scenarier i C1-kategorien som har en god sjanse for ikke å overskride 1,5C ("C1noOS").I denne gruppen, som ikke er en offisiell IPCC-underkategori, når ikke alle scenariene netto-null drivhusgasser, så den oppfyller ikke de tre kriteriene i Parisavtalen.Den interaktive viser bare et område for dette utvalget på grunn av det begrensede antallet scenarier i denne underkategorien.Utover C1-kategorien er det veier som bare begrenser oppvarmingen til 2C og ikke 1,5C, og deretter de der oppvarmingen fortsetter utover 2C, 3C og til og med 4C.Bortsett fra C1a, kan ingen av disse veiene anses som fullt forenlige med Parisavtalen.Når det gjelder energisystemet, synker den globale bruken av kull, olje og gass innen 2050 i C1-baner med medianverdier på henholdsvis rundt 95 %, 60 % og 45 % sammenlignet med 2019. Bruken av kull, olje og gassuten utplassering av karbonfangst og -lagring (CCS) reduseres ytterligere, med medianreduksjoner på omtrent 100 % (det vil si en fullstendig utfasing), henholdsvis 60 % og 70 % i 2050 sammenlignet med 2019.

Et vippepunkt kan komme på 1.5 grader!

Les om vippepunkter her!

vest-antarktis VIL kollapse på 1,5C

Man har funnet likhet mellom DNA for blekkspruter i Rosshavet og de i Weddel-havet (på pilens spiss). Da kan havområdene ha vært i kontakt med hverandre i tidligere historie. Da har isen i Vest-Antarktis smeltet i tidligere tider når det har vært 1,5 grader varmere enn i førindustriell tid. Dette har ført til en havnivåstigning på 3 meter (eller mer).


Lukas evangeliet kap.21 v.25. Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger.


Hevet tekst

virkning av arkimedes lov

Den er på størrelse med Storbritannia og står allerede i dag for 4 prosent for stigningen av havnivået i verden. 4 prosent er et enormt tall for én enkelt bre. Thwaitesbreen regnes derfor for den største trusselen for økt havnivå i det 21. århundre.

Forskere har derfor i flere tiår fulgt nøye med på Thwaitesbreen. De har dannet en internasjonal gruppe som følger nøye med på hva som skjer.

På årsmøtet til American Geophysical Union (AGU) i forrige uke ble det lagt frem nye og alarmerende data om breen, skriver The Guardian.

BKI Klima -artikler (engelsk)

fra siste Klimakonferanse (Cop27) + Bibelsk Skapelsesteologi + Jetstrømmer

Knut Sørsdals CCS forskning med
Jesus-vekkelsen OG KLIMA 
Gå til klima-videokurshva betyr påske og pinseliljer?

jordens energibalanse + hva er en ssw?
hetebølge i europa
+ el nino 

KLIMAVITENSKAPENS ABC

Dette er en kortutgave for dem som ikke skjønner eller finner klimavitenskapen vanskelig. Siden Tyndall (1859) har absorpsjonen av CO2 blitt målt til minste detalj, ikke av klimaforskere, men av fysikere og kjemikere i laboratorier over hele verden. Målinger fra verdensrommet og på jordoverflaten bekrefter at CO2 absorberer mer og mer stråling. Fysikk, kjemi, biologi, geologi, jordbruk, økologi, oseanografi, glaciologi og mer - alt viser at global oppvarming er reell og forårsaket av menneskelig aktivitet.

Vi kjenner drivhuseffekten veldig godt, og de egenskapene til klimagassene som skaper en forsterket drivhuseffekt er enkelt å måle i et laboratorium. CO2 har en spesiell funksjon naturlig. Det absorberer varmestråling veldig effektivt. Det har med vibrasjons- og rotasjonsegenskapene til selve molekylet å gjøre. Strukturen til molekylene deres gjør dem spesielt effektive til å absorbere varmestråling mens de viktigste atmosfæriske gassene, nitrogen og oksygen, i det vesentlige er transparente for det. Vi kan enkelt måle deres egenskaper i laboratorier, og utlede dem fra kvantefysikk. Denne evnen til å absorbere og slippe ut infrarød energi er det som gjør CO2 til en effektiv varmefangende klimagass.


https://theconversation.com/scientists-understood-physics...https://www.tandfonline.com/.../10.1080/14786446308643443https://www.livescience.com/37743-greenhouse-effect.html

Et nytt sett med studier, publisert i tidsskriftene Nature and Nature Geoscience, beskriver oppvarmingen i vår tid. Arbeidet viser at perioden mellom slutten av det 20. og begynnelsen av det 21. århundre er første gang jordas klima har endret seg i planetskala. De siste 51 årene har 98 prosent av planeten hatt sine varmeste perioder på to tusen år, ifølge studiene.

https://www.nature.com/articles/s41561-019-0400-0 https://www.nature.com/articles/ncomms14845https://www.scientificamerican.com/.../global-warming-is.../

2. CO2et i atmosfæren inneholder informasjon om hvor det kommer fra slik at forskere kan se at økningen av C02 stammer fra vårt forbruk av fossile brensler. Karbonet fra fossile brensler har et annet isotopsignal enn C02 som kommer fra naturlige kilder. Det er som et fingeravtrykk. Som DNA-bevis i en drapsetterforskning.

https://www.rug.nl/.../oxygen-isotopic-signature-of-co2...https://www.tandfonline.com/.../10.1080/14786446108643138https://www.historicalclimatology.com/studies-atmospheric...

3. NASA har observert drivhuseffekten globalt.Dette er den første beregningen av Jordens totale strålingspådriv der globale observasjoner tar hensyn til effekten av aerosoler og klimagasser. Dette er direkte bevis for at våre aktiviteter forårsaker endringer i jordens energibalanse.

https://climate.nasa.gov/.../direct-observations.../...

Les om global oppvarming, gå til vår nettkirke eller magasinet Vekteren


ENGLISH - PRESS HERE

FRA BIBELKUNNSKAPSNETTET - ENGLISH SPOKEN:

HUSK AT GUD ALLTID ER PÅ DIN SIDE NÅR DU vil tjene ham

Du kan stole på at Gud leder deg

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. John.3,16 . Gå inn på alphakurs-web. Les også om GLOBAL OPPVARMING i Bibelen (English here) or hebrew!

Naturfag

Klimaskole

Her kan du lære om klima mens du studerer Bibelen, hvordan været endrer seg og hvordan det vil se ut i fremtiden. Du finner også linker til klimaforskning og til et enkelt videokurs.

Kristen tro

Kristen webside

Bibelkunnskapsnettet har websider for det meste: WebTV, undervisning, magasin mm. og en nettkirke .Du kan også få tilsendt bladet Vekteren 4 ganger i året. Om du ønsker kan du herfra gå inn på medarbeidernes websider. Svenn Thommy