regnskogen Kristen web-TV

hva med vippepunkter?

Jorden er på en "katastrofal bane" med "ingen tilstrekkelig global styring" for å håndtere omfanget av trusler fra klima vippepunkter, advarer en stor ny rapport.

Disse vippepunktene "utgjør noen av de alvorligste truslene menneskeheten står overfor", ifølge forfatterne.

De identifiserer mer enn 25 vippepunkter over hele jordsystemet, alt fra isdekkekollaps til regnskogsnedgang.

"Fem store vippepunkter er allerede i fare for å bli krysset på grunn av oppvarming akkurat nå, og tre til er truet på 2030-tallet ettersom verden overstiger 1,5 C global oppvarming," finner rapporten.Å krysse jordsystemets vippepunkter ville ha «katastrofale» innvirkninger på samfunn, med potensial til å «eskalere voldelige konflikter, masseflytting og økonomisk ustabilitet», advarer rapporten også.Forfatterne sier at å fremme "positive sosiale vippepunkter" i sosio-atferdsmessige, teknologiske, økonomiske og politiske systemer er "det eneste realistiske alternativet for systemisk risikostyring" for å begrense risikoen.

Mange positive vippepunkter har allerede blitt krysset – slik som at fornybar energi blir den billigste formen for elektrisitet i noen land, og at elektriske kjøretøy får den største andelen av markedet i andre – finner rapporten.Et internasjonalt team på mer enn 200 forskere har bidratt til denne rapporten, som ble initiert på en konferanse om vippepunkter i september 2022. (Se Carbon Briefs dekning av arrangementet.) Rapporten ble finansiert av Bezos Earth Fund.

Forfatterne av rapporten støtter et forslag – som for tiden er under behandling – om at det mellomstatlige panelet for klimaendringer (IPCC) skal utarbeide en spesialrapport om temaet vippepunkter.De krever også at risikoene og mulighetene rundt vippepunkter skal inkluderes i den globale oversikten over fremgang mot målene i Parisavtalen, samt fremtidige revisjoner av nasjonalt fastsatte bidrag og nasjonale og subnasjonale politiske tiltak.I denne spørsmål og svar, pakker Carbon Brief ut rapportens funn om "negative" jordsystem vippepunkter og "positive" sosiale vippepunkter.​


Det er "flere bevislinjer" for å støtte eksistensen av "storskala" vippepunkter fra smeltingen av Grønlands- og Antarktis-isen, sier rapporten, og forklarer at hvis istapet overskrider en terskelmengde, kan selvforsterkende tilbakemeldingerføre til at isen går i oppløsning enda raskere, noe som fører til storskala isdekke "kollaps".

Omvendt har forfatterne "høy tillit" til at arktisk sommerhavisen ikke er et tippsystem, og finner at i modeller og observasjoner har sommerhavisen en tendens til å øke "gradvis, men sikkert" i takt med oppvarmingen.I mellomtiden finner forfatterne bevis for "lokaliserte og regionale" vippepunkter i isbreer og permafrost, men finner at disse systemene ikke viser "storskala vippedynamikk".

Hav og atmosfære

Det er ytterligere fire vippepunkter i havene og atmosfæren, inkludert monsuner over Vest-Afrika, India og Sør-Amerika, skyer og El Niño sørlig oscillasjon (ENSO), ifølge rapporten.

Vippepunkter for hav og atmosfære.

Vippepunkter for hav og atmosfære.++ og – – markørene indikerer hvor sikre forfatterne er på at systemet har et vippepunkt.Kilde: Lenton et al (2023).

Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) er et hovedsystem av havstrømmer som spiller en viktig rolle i å regulere det globale klimaet.Rapporten forklarer at stigende temperaturer, kombinert med en tilstrømning av kaldt, ferskvann fra smeltingen av Grønlandsisen, kan destabilisere disse havstrømmene, og potensielt få hele systemet til å "slå av".

Tilsvarende finner forfatterne bevis for vippepunkter i de veltende sirkulasjonene i Atlanterhavet og Sørishavet, så vel som for den vestafrikanske monsunen.Forfatterne vurderer også litteraturen om skyinduserte vippepunkter.Ulike forskjellige mekanismer knyttet til innkommende solstråling og utgående infrarød stråling har blitt foreslått, men forfatterne konkluderer med at "bekymringen for skydrevne vippepunkter er relativt lav".

Biosfære

Rapporten finner de fleste vippepunktene i biosfæren, som vist på kartet (på den engelske originalen).Ulike farger på skyggelegging indikerer forskjellige biomer – for eksempel korallrev i rødt og mangrover i rosa.

Biosfærens vippepunkter.

Biosfærens vippepunkter.++ og – – markørene indikerer hvor sikre forfatterne er på at systemet har et vippepunkt.Kilde: Lenton et al (2023).Systemer i biosfæren har flere "meddrivere" som kan redusere deres motstandskraft - som klimaendringer, tap av habitat og forurensning - noe som gjør vippepunkter lettere å nå, finner rapporten.For eksempel bemerker den at Amazonas gir mye av sin egen nedbør ved å sykle vann mellom atmosfæren og vegetasjonen.Avskoging og klimaendringer kan forstyrre denne mekanismen, og skyve systemet over et vippepunkt der det går fra skog til savanne.Denne prosessen kalles forest "dieback".

Blant tropiske skoger er det mest bevis på et vippepunkt for Amazonas, finner rapporten.Andre tropiske skoger som Kongo har bevis for lokale vippepunkter, men det er mindre sannsynlig at de krysser dem, finner rapporten.Forfatterne finner også at mangrover og sjøgress - som "historisk sett er blant de mest mennesketruede økosystemene i verden" - står i fare for å tippe regionalt.

De fremhever regionale eksempler på "mangrove-død", som vanligvis oppstår når mangrovene er "fysiologisk stresset".Rapporten ser også på marine næringsnett og fiskerier, og finner at "marine samfunnskifter finner sted når brå endringer går gjennom flere arter eller funksjonelle grupper i et økosystem".Når kunne nøkkelterskler krysses?Å vurdere når sentrale klimavippepunkter kan krysses har vært et sentralt forskningsområde i mange år.

En måte å identifisere forestående vippepunkter er ved å se etter "svingningen" eller "tap av motstand" i et system.For eksempel siterer rapporten forskning som finner at tre fjerdedeler av Amazonas regnskog har mistet "resiliens" siden 2003, noe som gjør det tregere å komme seg etter tørke og hetebølger.Dette indikerer at skogen kan nærme seg et vippepunkt, sier forfatterne.

Deler av Grønlandsisen og AMOC viser også et tap av motstandskraft, finner rapporten.Den legger til at gitt dagens oppvarming på 1,2 C, er velting av varmtvannskorallrev sannsynlig:"Korallrevene opplever allerede vippepunkter, ettersom hyppigere oppvarmingsdrevne blekingshendelser, sammen med forurensning, ekstreme værhendelser og sykdommer, tipper dem til degraderte algedominerte stater."Når planeten fortsetter å varmes opp, øker sannsynligheten for å krysse nøkkelterskler.Rapporten trekker også på forskning nylig publisert av McKay, som vurderer hvor mange vippepunkter som kan utløses ved ulike nivåer av global oppvarming.Øvre halvdel av plottet nedenfor viser sannsynligheten for å utløse 15 tippeelementer ved forskjellige temperaturnivåer.

sydpolen holder oss i et ishus

Vi er i dag i et såkalt ishus, og et sikkert tegn på det er at det er is på sydpolen. Ved store utslipp av CO2 og Metan i lufta (klimagasser) kan det settes i gang nedsmelting av sydpolen og da kan vi bevege oss mot en såkalt drivhus-jord. Det har skjedd før i jordas historie og kan skje igjen pga. våre fossile utslipp i dag.

Klimaforskere er nå opptatt av å finne ut om vi passerer såkalte vippepunkter. Et slik punkt vil gjøre at vi ikke kan snu smeltingen av Sydpolen og jorda vil etterhvert bli et drivhus. Tidligere overganger fra ishus til drivhus har ført til masseutryddelser av livet på jorda som ikke har klart overgangen, mest kjent er perm-trias epoken for 250 millioner år siden. Vi kan også oppleve vippepunkter som er mindre dramatiske. F.eks. at bare deler av kontinentet smelter ned.

Et vippepunkt kan komme på 1.5 grader!

vest-antarktis VIL kollapse på 1,5C

Man har funnet likhet mellom DNA for blekkspruter i Rosshavet og de i Weddel-havet (på pilens spiss). Da kan havområdene ha vært i kontakt med hverandre i tidligere historie. Da har isen i Vest-Antarktis smeltet i tidligere tider når det har vært 1,5 grader varmere enn i førindustriell tid. Dette har ført til en havnivåstigning på 3 meter (eller mer).

Lukas evangeliet kap.21 v.25. Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger.


Hevet tekst

virkning av arkimedes lov

Den er på størrelse med Storbritannia og står allerede i dag for 4 prosent for stigningen av havnivået i verden. 4 prosent er et enormt tall for én enkelt bre. Thwaitesbreen regnes derfor for den største trusselen for økt havnivå i det 21. århundre.

Forskere har derfor i flere tiår fulgt nøye med på Thwaitesbreen. De har dannet en internasjonal gruppe som følger nøye med på hva som skjer.

På årsmøtet til American Geophysical Union (AGU) i forrige uke ble det lagt frem nye og alarmerende data om breen, skriver The Guardian.

BKI Klima -artikler (engelsk)

fra siste Klimakonferanse (Cop27) + Bibelsk Skapelsesteologi + Jetstrømmer

Knut Sørsdals CCS forskning med
Jesus-vekkelsen OG KLIMA 
Gå til klima-videokurshva betyr påske og pinseliljer?

jordens energibalanse + hva er en ssw?
hetebølge i europa
+ el nino 

KLIMAVITENSKAPENS ABC

Dette er en kortutgave for dem som ikke skjønner eller finner klimavitenskapen vanskelig. Siden Tyndall (1859) har absorpsjonen av CO2 blitt målt til minste detalj, ikke av klimaforskere, men av fysikere og kjemikere i laboratorier over hele verden. Målinger fra verdensrommet og på jordoverflaten bekrefter at CO2 absorberer mer og mer stråling. Fysikk, kjemi, biologi, geologi, jordbruk, økologi, oseanografi, glaciologi og mer - alt viser at global oppvarming er reell og forårsaket av menneskelig aktivitet.

Vi kjenner drivhuseffekten veldig godt, og de egenskapene til klimagassene som skaper en forsterket drivhuseffekt er enkelt å måle i et laboratorium. CO2 har en spesiell funksjon naturlig. Det absorberer varmestråling veldig effektivt. Det har med vibrasjons- og rotasjonsegenskapene til selve molekylet å gjøre. Strukturen til molekylene deres gjør dem spesielt effektive til å absorbere varmestråling mens de viktigste atmosfæriske gassene, nitrogen og oksygen, i det vesentlige er transparente for det. Vi kan enkelt måle deres egenskaper i laboratorier, og utlede dem fra kvantefysikk. Denne evnen til å absorbere og slippe ut infrarød energi er det som gjør CO2 til en effektiv varmefangende klimagass.


https://theconversation.com/scientists-understood-physics...https://www.tandfonline.com/.../10.1080/14786446308643443https://www.livescience.com/37743-greenhouse-effect.html

Et nytt sett med studier, publisert i tidsskriftene Nature and Nature Geoscience, beskriver oppvarmingen i vår tid. Arbeidet viser at perioden mellom slutten av det 20. og begynnelsen av det 21. århundre er første gang jordas klima har endret seg i planetskala. De siste 51 årene har 98 prosent av planeten hatt sine varmeste perioder på to tusen år, ifølge studiene.

https://www.nature.com/articles/s41561-019-0400-0 https://www.nature.com/articles/ncomms14845https://www.scientificamerican.com/.../global-warming-is.../

2. CO2et i atmosfæren inneholder informasjon om hvor det kommer fra slik at forskere kan se at økningen av C02 stammer fra vårt forbruk av fossile brensler. Karbonet fra fossile brensler har et annet isotopsignal enn C02 som kommer fra naturlige kilder. Det er som et fingeravtrykk. Som DNA-bevis i en drapsetterforskning.

https://www.rug.nl/.../oxygen-isotopic-signature-of-co2...https://www.tandfonline.com/.../10.1080/14786446108643138https://www.historicalclimatology.com/studies-atmospheric...

3. NASA har observert drivhuseffekten globalt.Dette er den første beregningen av Jordens totale strålingspådriv der globale observasjoner tar hensyn til effekten av aerosoler og klimagasser. Dette er direkte bevis for at våre aktiviteter forårsaker endringer i jordens energibalanse.

https://climate.nasa.gov/.../direct-observations.../...

Les om global oppvarming, gå til vår nettkirke eller magasinet Vekteren


ENGLISH - PRESS HERE

FRA BIBELKUNNSKAPSNETTET - ENGLISH SPOKEN:

HUSK AT GUD ALLTID ER PÅ DIN SIDE NÅR DU vil tjene ham

Du kan stole på at Gud leder deg

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. John.3,16 . Gå inn på alphakurs-web. Les også om GLOBAL OPPVARMING i Bibelen (English here) or hebrew!

Naturfag

Klimaskole

Her kan du lære om klima mens du studerer Bibelen, hvordan været endrer seg og hvordan det vil se ut i fremtiden. Du finner også linker til klimaforskning og til et enkelt videokurs.

Kristen tro

Kristen webside

Bibelkunnskapsnettet har websider for det meste: WebTV, undervisning, magasin mm. og en nettkirke .Du kan også få tilsendt bladet Vekteren 4 ganger i året. Om du ønsker kan du herfra gå inn på medarbeidernes websider. Svenn Thommy